Oddělení následné péče a sociální lůžka

primář

primář

MUDr. Richard Hlavsa
vrchní sestra

vrchní sestra

Mgr. Dana Nováková
sociální pracovnice

sociální pracovnice

Jitka Vokounová, DiS.
nahoru

Charakteristika oddělení

Lůžkové oddělení následné péče poskytuje komplexní léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro dlouhodobě nemocné pacienty. Jejím cílem je minimalizování následků onemocnění a to u pacientů u kterých již byla zvládnuta akutní fáze onemocnění. Škála diagnóz je tedy různorodá: interní, chirurgické, ortopedické, neurologické i psychiatrické.

Pacienti jsou přijímáni z akutních lůžek Klatovské nemocnice a.s., případně při dostatečné kapacitě i z ostatních nemocnic a ve výjmečných případech i z domácího ošetřování.

Po stabilizaci zdravotního stavu a ukončení léčby jsou pacienti propouštěni do domácího ošetřování s dohledem praktického lékaře či zajištěním služeb Homecare nebo předáváni dále do ústavů sociální péče.

Podmínkou hospitalizace je doporučení odborného lékaře a splnění dalších zdravotnických kritérií. Veškeré příjmy jsou plánované a rozhoduje o nich primář oddělení či jeho zástupce.

Oddělení sociálních lůžek

Vzniklo v roce 2008 při interním oddělení. Po vzniku oddělení následné péče bylo přirazeno k tomu oddělení. Tato služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách) a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 MPSV. Služba je určena pro klienty, kteří již nevyžadují akutní nemocniční péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni být samostatně v domácím prostředí.

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a zdravotnickým zařízením do doby, než je možné zabezpečit péči rodinou, ambulantní či pobytovou sociální službou a je hrazena klientem.

Rozsah poskytované péče

 • ubytování a strava
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby ke stažení na konci stránky.

nahoru

Struktura oddělení

Oddělení se nachází v objektu č. 9. (ve svahu / severně nad hlavním monoblokem).

Schéma celé nemocnice zde.

Část oddělení následné péče disponuje 26 lůžky. Pokoje jsou jedno- až pětilůžkové, vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitárními matracemi, televizí, centrálním rozvodem kyslíku. Hygiena méně pohyblivých klientů probíhá v bezbariérové koupelně či pojízdném vanovém lůžku.

Část odd. sociálních služeb v současné době disponuje devíti lůžky. Dispozice a vybavení pokojů je identické jako u lůžek následné péče.

nahoru

Personální zajištění

Péči na oddělení zajišťuje pod vedením primáře MUDr. Richarda Hlavsy tým lékařů, zejména kmenových lékařů chirurirgického a interního oddělení. Dále zde pracuje několik sester, ošetřovatelský personál, fyzioterapeuti a ergoterapeuti. Vrchní sestrou je Dana Nováková. Sociání pracovnicí je Jitka Vokounová, DiS.

Lékaři:

 • MUDr. Richard Hlasa - primář
 • MUDr. Miroslav Görner - zástupce primáře
 • lékaři interního a chirurgického odd.
nahoru

Kontakty na oddělení

Obecný kontakt 376 335 858
Vedoucí lékař 376 335 873 hlavsa@nemkt.cz
Vrchní sestra 376 335 858 novakova@nemkt.cz
Sociální pracovnice 376 335 857 vokounova@nemkt.cz
nahoru

Doporučení k hospitalizaci

Návštěvní hodiny jsou mezi 8 a 18 hod.

Nemocný přijatý k hospitalizaci na odd. následné péče by měl mít u sebe:

 • doklady (obč.průkaz, kartička pojišťovny, průkaz diabetika…)
 • věci osobní hygieny
 • oblečení (pyžamo, obuv – pokud možno pevnou)
 • případně i ortopedické pomůcky, které běžně používá (hole, vozík…)
nahoru

Hrazené služby sociální péče

Cena poskytované služby činní 300,- Kč / den, z toho 160,- Kč za ubytování a 140,- Kč za stravu.

Příspěvek na péči se odvíjí ze skutečně přiznaného stupně závislosti na péči. Na žádost klienta může být pobyt na oddělení na libovolnou dobu přerušen. Předpokladem je, že to dovolí zdravotní stav a souhlasí s tím ošetřující lékař, který vyplní propustku. Poskytovatel po dobu propuštění nenese odpovědnost za zdravotní stav.


    Oddělení > Oddělení následné péče a sociální lůžka
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.