Následná intenzivní péče (NIP) a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

vedoucí lékař

vedoucí lékař

MUDr. Roman Krátký
vrchní sestra

vrchní sestra

Jaroslava Slámová
nahoru

Charakteristika oddělení

Následná intenzivní péče (NIP) resp. dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) plynule navazují na péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) respektive na multioborové jednotce intenzivní péče (JIP) a tedy jsou neoddělitelnou součástí komplexní péče o těžce nemocné pacienty, u nichž selhávají základní životní funkce. Vytváří tak osu intenzivní péče ARO - JIP - NIP - DIOP. NIP je nutná pro 5 až 8 procent pacientů, kteří prošli léčbou na ARO resp. JIP.

Pacient NIP a DIOP je na lůžku trvale monitorován, jsou měřeny jeho základní fyziologické funkce a je zvýšená péče o jeho dýchací cesty a oběhový systém. Pacienti NIP jsou většinou spontánně ventilující se zajištěním dýchacích cest tracheostomickou kanylou. Zároveň mívají různé invazivní vstupy a je nutností provádět základní vyšetření dle aktuálního stavu konkrétního pacienta.

Součástí péče o pacienty je celodenní dostupnost komplexní rehabilitační péče. Konziliární vyšetření neurologem, lékařem odd. léčebné rehabilitace či psychologem je zajištěno 24 hod. denně. Umožněn je rovněž denní kontakt příbuzných s pacientem a rovněž jejich pohovor s psychologem. Ošetřující personál na všech úrovních má specializaci pro práci v intenzivní medicíně. 

Hlavním cílem péče na NIP je bezpečné a pokud možno rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a jeho následný překlad na oddělení DIOP.

Spádovost oddělení zahrnuje oblast Horažďovicka, Sušicka, Domažlicka, Plzně-jihu zejména Nepomucka, Železnorudska a samozřejmě Klatovska. Dojezdové časy pro příbuzné v režimu denních návštěv nepřesahují z popsané spádové oblasti 45 min. na jednu cestu.

Indikace k přijetí na lůžka NIP (následně DIOP)

U pacienta již došlo ke stabilizaci kritického zdravotního stavu, nadále však selhává anebo hrozí selhání některé ze základních životních funkcí to jest:

 • stavy po KPCR s různým stupněm posthypoxického poškození
 • CHOPN
 • stavy po polytraumatu, u kterých akutní fáze byla úspěšně zvládnuta v traumacentru
 • pacienti s traumatickým i netraumatickým krvácením do mozku s různým stupněm neurolog. deficitu
 • stavy po ischemických CMP
 • neurodegenerativní onemocnění
 • pacienti po neurochirurgických a kardiochirurgických zákrocích

Jako nejčastější důvod přijetí je nutnost pokračování v umělé plicní ventilaci.

nahoru

Struktura oddělení

Oddělení NIP a DIOP se nacházejí v budově č. 5 (nad vchodem do areálu nemocnice z ulice Pod nemocnicí, západně od hlavního monobloku) v 2. NP.

Schéma celého areálu nemocnice zde.

NIP provozuje pět plně monitorovaných lůžek s přenosem údajů na centrální monitorovací pult. Pracoviště DIOP má rovněž pět monitorovaných lůžek. Ke každému lůžku je k dispozici ventilátor. Oddělení je dále vybaveno transportním ventilátorem a transportním defibrilátorem. Každé lůžko je plně polohovatelné vybavené antidekubitální matrací. Infuzní pumpy, lineární dávkovače a enterální pumpy jsou součástí vybavení každého lůžka. 

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedením MUDr. Romana Krátkého působí na oddělení dva kmenoví lékaři a lékaři pohotovostní služby ARO. Je zde deset sester a 12 sanitářek. Vrchní sestrou je Jaroslava Slámová.

 • MUDr. Roman Krátký - vedoucí lékař
 • MUDr. Jan Kovařík
 • MUDr. Tomáš Simota
 • lékaři ARO
nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt 376 335 965/ 966 
Primář 376 335 968, kraro@post.cz
Vrchní sestra 376 335 967, slamova@nemkt.cz


 


    Oddělení > Následná intenzivní péče (NIP) a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.